REGULAMIN WITRYNY INTERNETOWEJ WITOLDWYRWA.COM

Sklep internetowy witoldwyrwa.pl działająca pod adresem https://www.witoldwyrwa.pl (dalej Witryna Internetowa witoldwyrwa.pl) jest platformą prowadzoną przez:

Wydawnictwo Witold Wyrwa

Działalność nierejestrowana

os. Chrobrego 35/50

60-681 Poznań

§ 1 Definicje

Sklep Internetowy witoldwyrwa.pl – sklep internetowy prowadzony przez Wydawnictwo Jednoosobowe, jest dostępny pod domeną internetową www.witoldwyrwa.pl;

Kupujący/czytelnik Newsletter’a – osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność prawną;

Newsletter – forma elektronicznego biuletynu, rozsyłanego za pośrednictwem Internetu do prenumeratorów. Jest to informacja o charakterze językowo – graficznym, wysyłana do zadeklarowanych użytkowników, w celu prezentowania nowości: nowych produktów, usług, promocji, publikowanych materiałów (np. fragmentów książek i opowiadań). Korespondencja
ta ma charakter cykliczny;

Transakcje – procedury zawierania umów kupna sprzedaży;

Produkt, Towar – rzecz, która może być przedmiotem Transakcji, zgodnie z Regulaminem;

REGULAMIN – niniejszy Regulamin.

§ 2 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego witoldwyrwa.pl, składania zamówień na produkty dostępne w Sklepie Internetowym, dostarczania zamówionych produktów Kupującemu, zapłaty przez Kupującego ceny sprzedaży produktów, uprawnienia Kupującego do anulowania zamówienia i odstąpienia od umowy, zasady składania i rozpatrywania reklamacji oraz o zasady korzystania z Newsletter’a.
 2. Do przeglądania asortymentu Sklepu Internetowego, składania zamówień na produkty oraz korzystanie z Newsletter’a konieczne są:
  1. komputer z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera;
  2. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).
 3. Kupujący jest zobowiązany do korzystania ze Sklepu Internetowego zgodnie z jego przeznaczeniem, do nieingerowania w zawartość Sklepu Internetowego, do nierozsyłania spamu lub prowadzenia jakiejkolwiek działalności reklamowej czy prowadzenia na stronach Sklepu Internetowego jakiejkolwiek działalności prawem zabronionej oraz mogącej zakłócać prawidłowe działanie Sklepu Internetowego.
 4. Wszelkie działania podejmowane przez Kupującego w ramach Sklepu Internetowego powinny być zgodne z obowiązującymi przepisami prawa i dobrymi obyczajami.
 5. Wydawnictwo Jednoosobowe nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w działaniu Sklepu Internetowego spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich czy wadami urządzeń technicznych Kupującego.
 6. Pobieranie lub wykorzystywanie w jakimkolwiek zakresie dostępnych w ramach Sklepu Internetowego materiałów wymaga zgody autora i nie może naruszać postanowień Regulaminu oraz powszechnie obowiązującego prawa, jak również nie może naruszać interesów Kupujących.

§ 3 Newsletter

 1. Czytelnikami Newsletter’a mogą być osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, ale mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania.
 2. Wszelkie materiały przekazywane poprzez Newsletter, w szczególności fragmenty książek i opowiadania stanowią własność autora, a tym samym autora. Wszelkie prawa co do udostępniania, rozpowszechniania i sprzedaży są zastrzeżone. Każde udostępnienie, rozpowszechnianie lub sprzedaż teksu bez wiedzy i akceptacji autora podlega każe zgodnie z Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83, tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 880.
 3. Czytelnik zapisujący się do Newsletter’a w celu otrzymywania darmowych rozdziałów oraz wszelkich informacji o działalności autora musi zaakceptować niniejszy Regulamin oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do korzystania z Newsletter’a.
 4. Usuniecie konta z Newsletter’a jest całkowicie bezpłatne.
 5. W celu usunięcia konta z Newsletter’a prosimy o napisanie odpowiedniej dyspozycji na adres internetowy witold.wy@wp.pl.

§ 3 Warunki Transakcji

 1. Przeglądanie Towarów w Sklepie Internetowym nie wymaga Rejestracji.
 2. Składanie zamówień na Produkty będące w asortymencie Sklepu Internetowego nie wymaga Rejestracji.
 3. Kupującymi mogą być osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, ale mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania.
 4. W celu zawarcia Transakcji przed dokonaniem zakupu należy podać następujące dane:
  – swoje imię i nazwisko/nazwy firmy, adresu zamieszkania/siedziby firmy (tj. nazwa ulicy, nr lokalu/mieszkania/domu, kod pocztowy, nazwę miasta) ewentualnie adresu dostawy jeśli jest inny niż miejsce zamieszkania, adresu e-mail, numeru telefonu kontaktowego.
 5. W przypadku zawarcia Transakcji w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej, o której mowa w art. 2.1 także wszystkich dalszych czynności tych podmiotów w Sklepie Internetowym, może dokonać osoba, która jest umocowana do wykonywania wszystkich praw i obowiązków Kupującego. W celu zawarcia Transakcji osoba ta powinna wypełnić formularz zakupowy poprzez podanie: swoje imię i nazwisko, numer telefonu kontaktowego, pełną nazwę (firmy) podmiotu kupującego oraz adres jego siedziby, ewentualnie adresu dostawy jeśli jest inny niż miejsce siedziby firmy.
 6. Zawierając Transakcję należy zaakceptować niniejszy Regulamin oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do korzystania ze Sklepu Internetowego.

§ 4 Zamówienia

 1. Kupujący może składać zamówienia na Towar dostępny w Sklepie Internetowym przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
 2. Kupujący w Sklepie Internetowym składa zamówienie na Towar, którym jest zainteresowany przez wybór opcji „Do koszyka”.
 3. W koszyku Kupujący określa:
  • zamawiany towar wraz ze wskazaniem jego ilości;
  • system automatycznie określa wartość zakupionych produktów;
  • ewentualnie nr Kuponu rabatowego;
  • sposób dostawy;
  • sposób płatności.
 4. Procedura składania zamówienia obejmuje:
  • polecenia „Dodaj do koszyka”, „Przejdź do kasy”, „Kupuję i płacę”, podsumowanie „Oczekuj na przesyłkę”. Kupujący realizuje zamówienie poprzez wybór polecenia „Kupuję i płacę”.
  • Złożenie zamówienia stanowi złożenie przez Kupującego oferty zawarcia umowy sprzedaży produktów będących przedmiotem zamówienia.
 5. Po złożeniu zamówienia Wydawnictwo Jednoosobowe przesyła na podany przez Kupującego adres e-mail potwierdzenie rejestracji zamówienia, które stanowi oświadczenie o przyjęciu oferty Kupującego.
 6. Wydawnictwo Witold Wyrwa w każdym wypadku zastrzega sobie prawo weryfikacji dokonanego zamówienia oraz jego anulowania w przypadkach uzasadniających wątpliwość co do rzetelności takiego zamówienia. Możliwość anulowania zamówienia nie dotyczy przypadku, gdy zamówienie zostało przez podmiot mający status konsumenta w rozumieniu art. 22 1 Kodeksu cywilnego. W takiej sytuacji Wydawnictwo Jednoosobowe nawiąże kontakt z Kupującym poprzez dane kontaktowe wskazane przez Kupującego w formularzu zamówienia (e-mail, telefon) celem wyjaśnienia wątpliwości dotyczących informacji podanych w zamówieniu. W przypadku nieusunięcia wątpliwości w zakresie informacji i danych wskazanych przez Kupującego będącego konsumentem w formularzu zamówienia w takiej sytuacji Wydawnictwo Jednoosobowe ma prawo do anulowania zamówienia.
 7. Przedmiot umowy sprzedaży zostanie dostarczony Kupującemu na adres wskazany w zamówieniu.
 8. Wydawnictwo zastrzega sobie prawo do zmiany niektórych form płatności lub sposobu dostawy w odniesieniu do wskazanych przez siebie Produktów.
 9. Zamówienie zostanie zrealizowane przez Wydawnictwo Jednoosobowe pod warunkiem dostępności danego Towaru w chwili realizacji zamówienia.
 10. W przypadku, gdy Kupujący posiada status konsumenta w rozumieniu art. 22 1 Kodeksu cywilnego postanowienia ust. 9 nie stosuje się. W przypadku takim, jeżeli Wydawnictwo może zrealizować zamówienia z tego powodu, że przedmiot zamówienia nie jest dostępny, Wydawnictwo powinno niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie 7 dni od potwierdzenia zamówienia, zawiadomić o tym konsumenta i zwrócić całą otrzymaną od niego sumę pieniężną. W takiej sytuacji umowa pomiędzy konsumentem a Wydawnictwo uważana jest za niezawartą.
 11. Wydawnictwo Witold Wyrwa nie ponosi odpowiedzialności z tytułu opóźnienia lub niedostarczenia przesyłki Kupującemu z powodu wskazania przez niego błędnego adresu dostawy na złożonym zamówieniu.

§ 5 Ceny Towarów

 1. Ceny towarów sprzedawanych przez Sklep Internetowy wyrażone są w złotych polskich. Cena obejmuje podatek VAT, ale nie obejmuje kosztów przesyłki.
 2. Cena umieszczona na produkcie jest wiążąca.
 3. Rabaty na produkty w Sklepie Internetowym nie łączą się.
 4. Informację o całkowitych kosztach przesyłki Kupujący otrzymuje po dokonaniu wyboru sposobu dostawy Towaru.
 5. Wydawnictwo zastrzega sobie prawo dokonywania zmiany cen, organizowania akcji promocyjnych czy wyprzedaży.
 6. Zmiana ceny nie dotyczy zamówień złożonych przed datą dokonania zmiany.

§ 6 Płatności i realizacja transakcji

 1. Realizacja zamówienia rozpocznie się w najbliższy dzień pracujący następujący bezpośrednio po dniu, w którym Wydawnictwo Jednoosobowe otrzymało należność za zamówienie.
 2. Zamówienia realizowane są od poniedziałku do piątku do godz. 12:00.
 3. Forma płatności zamówień realizowanych na terenie Polski:
  • przelewem bankowym.
  • system płatności elektronicznych Przelewy24 (w tym: przelew, blik, karta płatnicza), Informujemy, że operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.
 4. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe złożenie zamówienia na stronie sklepu, wybór formy płatności i sposobu przesłania wybranego produktu bądź produktów.
 5. Kupujący jest uprawniony do anulowania prawidłowo złożonego zamówienia w ciągu 2 (dwóch) godzin od chwili jego złożenia, przesyłając anulację pocztą elektroniczną na adres internetowy witold.wy@wp.pl
 6. Z przyczyn niezależnych od Wydawnictwa Jednoosobowego terminy realizacji zamówień określone w ust. 1 powyżej mogą ulec przedłużeniu. W takiej sytuacji Wydawnictwo jest zobowiązana niezwłocznie poinformować Kupującego o przyczynie przedłużenia terminu realizacji zamówienia oraz określić orientacyjnie nowy termin realizacji zamówienia. Kupujący jest uprawniony do niezaakceptowania nowego terminu realizacji zamówienia i odstąpienia od umowy. W takim przypadku żadna ze stron nie będzie podnosić wobec siebie jakichkolwiek roszczeń z tytułu braku realizacji zamówienia.
 7. W przypadku zamówienia Towaru przekraczającego łącznie wartość 100 (sto) złotych brutto kosztem przesyłki zostaje obciążone Wydawnictwo. Jednakże ten rabat nie łączy się z innymi rabatami i obowiązuje tylko na terytorium Polski.
 8. Zamówienia realizowane na terenie Polski będą dostarczane za pośrednictwem kuriera InPost pod wskazany przez Klienta adres lub do paczkomatu InPost wskazanego przez Kupującego.
 9. Zamówienia wysyłane poza terytorium Polski będą dostarczane za pośrednictwem Poczty Polskiej pod wskazany przez Klienta adres.
 10. Wskazane powyżej terminy dostarczenia zamówionych Towarów mają charakter orientacyjny. Wydawnictwo Jednoosobowe oświadcza, że nie ponosi wobec Kupującego żadnej odpowiedzialności za opóźnienia realizacji zamówienia, jeżeli do opóźnienia doszło z przyczyn niezależnych od Wydawnictwa, w tym w szczególności w sytuacji, gdy opóźnienie jest wynikiem zachowania podmiotu dostarczającego zamówienie tj. InPost. Postanowienia zdania pierwszego oraz zdania drugiego niniejszego ustępu nie stosuje się w przypadku, gdy Kupującym jest osoba posiadająca status konsumenta w rozumieniu art. 22 1 Kodeksu cywilnego.
 11. Wydawnictwo Jednoosobowe nie ponosi odpowiedzialności za wydłużony czas dostawy lub brak dostawy z powodu podania przez Kupującego nieprawidłowych lub niepełnych danych, w tym nieprawidłowego lub niepełnego adresu dostawy.

§ 7 Przetwarzanie danych osobowych

 1. Wydawnictwo Jednoosobowe zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. „O ochronie danych osobowych” oraz obowiązującym od dnia 25 maja 2018 r. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako: „RODO”). Więcej informacji zajedziesz w polityce prywatności witoldwyrwa.com na  https://www.witoldwyrwa.pl/polityka-prywatnosci/
 2. Administratorem danych osobowych strony internetowej witoldwyrwa.pl, odpowiadającym za zapewnienie bezpieczeństwa wszystkich danych osobowym jest:
  Witold Wyrwa
  os. Chrobrego 35/50
  60-681 Poznań
 3. Dane osobowe przetwarzane są w celu:
  1. realizacji zamówień składnych w Sklepie Internetowym witoldwyrwa.pl (tj. nadawanie przesyłek kurierskich, wystawianie faktur oraz paragonów, konarku z klientem w razie problemu z realizacją zamówienia)
  2. przesyłania bezpłatnych informacji (tj. fragmentów książki, opowiadań, informacji o nadchodzących wydarzeniach oraz informacji handlowych) za pomocą Newsletter’a witoldwyrwa.pl, po ówczesnym zapisie i wyrażeniu zgody na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną.
 4. W każdej chwili Kupujący/Czytelnik Newsletter’a ma prawo do aktualizacji lub całkowitego usunięcia swoich danych osobowych. Wystarczy zwrócić się pisemnie z taką prośbą na elektroniczną skrzynkę pocztową witold.wy@wp.pl
 5. Wszelkie informacje o plikach COOKIES oraz RODO zostały szczegółowo przedstawione w Polityce prywatności witoldwyrwa.pl, którą można znaleźć pod linkiem https://www.witoldwyrwa.pl/polityka-prywatnosci/

§ 8 Niezgodność towaru z umową, odstąpienie od umowy, zwroty

 1. Wydawnictwo odpowiada wobec Kupującego, posiadającego status konsumenta w rozumieniu art. 22 1 Kodeksu cywilnego, za niezgodność z umową zakupionych Towarów na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2002 r., nr
  141, poz. 1176 z późn. zm.).
 2. Przepisy dotyczące rękojmi za wady rzeczy nie mają zastosowania do zakupów dokonanych przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą w ramach i na potrzeby związane z tą działalnością.
 3. Kupujący posiadający status konsumenta w rozumieniu art. 22 1 Kodeksu cywilnego ma prawo, bez podania przyczyny, odstąpić od umowy dotyczącej zakupionego Towaru w ciągu 10 (dziesięciu) dni od daty odbioru przesyłki, zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000 nr 22 poz. 271 z późn. zm.). Odstąpienie od umowy wymaga oświadczenia Kupującego złożonego na piśmie, wysłanego w formie elektronicznej na następujący adres poczty elektronicznej Wydawnictwa: witold.wy@wp.pl. W przypadku odstąpienia od Umowy Kupujący, będący konsumentem ma prawo do zwrotu zakupionych Towaru bez podania przyczyny w ciągu 14 (czternastu) dni od daty odebrania przesyłki, zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30.05.2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2017
  r. poz. 683).
 4. Prawo odstąpienia od umowy dotyczącej zakupionego Towaru, o którym mowa w ust. 3 powyżej nie ma zastosowania do zakupów dokonanych przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą w ramach i na potrzeby tej działalności.
 5. Zarówno odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 3 powyżej, jak i zwrot zakupionego towaru możliwe jest tylko w sytuacji, gdy zakupiony towar znajduje się w stanie nienaruszonym, nie przedstawiającym żadnych śladów zużycia i korzystania z towaru.
 6. Poucza się, że stosownie do art. 7 ust. 1 Ustawy o ochronie praw konsumentów Kupujący będący konsumentem w rozumieniu art. 22 1 kodeksu cywilnego, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni, ustalonym w sposób określony w art. 10 ust. 1 ww. ustawy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. W świetle art. 10 ust. 1 Ustawy o ochronie praw konsumentów termin dziesięciodniowy, w którym Konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi – od dnia jej zawarcia.
 7. Kupujący, działający przy Umowie jako konsument w rozumieniu art. 22 1 1 Kodeksu cywilnego, przyjmuje do wiadomości, że prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje konsumentowi w sytuacjach opisanych w art. 10 ust. 3 Ustawy o ochronie praw konsumentów.
 8. Zarówno w przypadku odstąpienia od umowy dotyczącej zwrotu zakupionego towaru, o którym mowa w ust. 5 powyżej zwrotów zakupionych Towarów należy dokonywać na podany poniżej adres: Witold Wyrwa os. Chrobrego 35/50, 60-681 Poznań: ZWROT oraz podaniem numeru zamówienia.
 9. W przypadku odstąpienia od umowy dotyczącej Towaru, do przesyłki zawierającej zwracany Towar, Kupujący zobowiązany jest dołączyć dokumentu zakupu.
 10. Cena uiszczona za zakupiony towar zostanie zwrócona Kupującemu w terminie 14 (czternastu) dni od daty otrzymania zwrotu przez Wydawnictwo Jednoosobowe przelewem na wskazany przez Kupującego rachunek bankowy bądź przekazem pocztowym na wskazany przez niego adres. Kupujący ponosi koszty związane tylko z odsyłką towaru.

§ 9 Reklamacje

 1. Reklamacje dotyczące wad zakupionych Towarów należy zgłosić Wydawnictwu Jednoosobowemu nie później niż w ciągu 14 dni licząc od dnia odebrania przesyłki. Zgłoszenia dokonuje się poprzez wysłanie zgłoszenia na adres poczty elektronicznej witold.wy@wp.pl z dopiskiem REKLAMACJA.
 2. Po dokonaniu zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1 Towar stanowiący przedmiot reklamacji należy, nie później niż w ciągu kolejnych 14 dni odesłać na koszt Wydawnictwa za pośrednictwem podmiotu świadczącego usługi kurierskie, na podany poniżej adres: Wydawnictwo Witold Wyrwa os. Chrobrego 35/50, 60-681 Poznań.
 3. Reklamacja winna zawierać w szczególności opis problemu, który Kupujący zgłasza, nr zamówienia, którego zgłoszenie dotyczy, a także sposób kontaktu z Kupującym (adres poczty elektronicznej, numer telefonu, numer faksu, ewentualnie adres do korespondencji). Wydawnictwo Jednoosobowe zastrzega sobie możliwość kontaktu z Kupującym przy wykorzystaniu podanych przez niego danych kontaktowych.
 4. Do przesyłki należy dołączyć opis wad Towaru.
 5. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 (czternastu) dni roboczych licząc od daty otrzymania reklamowanego Towaru.
 6. W przypadku niemożności rozpatrzenia reklamacji w terminie określonym w ust. 5, Wydawnictwo poinformuje o tym Kupującego, podając przyczynę przedłużenia terminu oraz przewidziany czas udzielenia odpowiedzi.
 7. W razie nie zajęcia przez Wydawnictwo żadnego stanowiska w przedmiocie zgłoszonej przez Kupującego reklamacji w terminie 14 (czternastu) dni roboczych licząc od daty otrzymania reklamowanego Towaru, przyjmuje się, iż reklamacja została uznana przez Wydawnictwo Jednoosobowe za zasadną.
 8. Jeżeli reklamacja okaże się być uzasadniona, uszkodzony Towar zostanie wymieniona na inny, wolny od wad dostarczony na koszt Wydawnictwa Jednoosobowego, a jeśli będzie to niemożliwe, z uwagi na brak w Sklepie Internetowym, Kupujący zostanie niezwłocznie poinformowany o tym fakcie. W takiej sytuacji Wydawnictwo Jednoosobowe zwróci Kupującemu równowartość uiszczonej ceny lub, po wyrażeniu zgody przez Kupującego zaoferuje w zamian inny towar dostępny w tym czasie w Sklepie internetowym.
 9. Reklamacje zgłoszone po upływie roku czasu od dnia obowiązku wydania towaru nie podlegają rozpatrzeniu.
 10. W przypadku, gdy Kupujący jest podmiotem posiadającym status konsumenta w rozumieniu art. 22 1 Kodeksu cywilnego postanowień ust. 1 -9 powyżej nie stosuje się. Zastosowanie mają natomiast zapisy z §7 niniejszego Regulaminu oraz informacje zawarte w INFORMACJI DOTYCZĄCEJ KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY załączonej do niniejszego Regulaminu.
 11. Kupujący ma prawo składać reklamacje związane z wadami i usterkami Towarów oraz sposobem realizacji zamówienia.
 12. Kupujący może złożyć reklamację:
  1. pisemnie na adres korespondencyjny Wydawnictwo Witold Wyrwa os. Chrobrego 35/50, 60-681 Poznań
  2. Przez media społecznościowe
  3. drogą elektroniczną na adres e-mail witold.wy@wp.pl
 13. Po wniesieniu reklamacji Kupujący otrzymuje niezwłocznie – nie później niż w terminie 7 dni – pisemne potwierdzenie jej wniesienia. W przypadku wcześniejszego uwzględnienia reklamacji zgodnie z wnioskiem Kupującego, Wydawnictwo Jednoosobowe jest zwolniona z obowiązku potwierdzania jej wniesienia.
 14. Zgłoszenie reklamacyjne powinno określać dane Kupującego oraz zwięzły opis zgłaszanych zastrzeżeń i uwag.
 15. Wydawnictwo Jednoosobowe udziela odpowiedzi na reklamację w formie pisemnej niezwłocznie, nie później niż w terminie 21 dni od daty jej otrzymania. W przypadku braku odpowiedzi we wskazanym wyżej terminie, reklamacje uznaje się za uwzględnioną zgodnie z żądaniem Kupującego.
 16. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, Wydawnictwo Jednoosobowe wymieni na swój koszt Towar na wolny od wad niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia udzielenia odpowiedzi na reklamację.

§ 10 Postanowienia końcowe

 1. Informacje o produktach zamieszczone na stronach Sklepu Internetowego witoldwyrwa.pl nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
 2. Dostępność informacji o produktach na stronach Sklepu Internetowego nie oznacza dostępności tych produktów i możliwości realizacji zamówienia.
 3. Różnice pomiędzy wizualizacją produktu wynikającą z indywidualnych ustawień komputera Kupującego (kolor, proporcje itd.) a rzeczywistym wyglądem produktu nie mogą być podstawą reklamacji. Kupującemu posiadającemu status Konsumenta w rozumieniu art. 22 1 k.c. przysługuje prawo do odstąpienia od umowy.
 4. Wypełnienie formularza z danymi Zamawiającego równoznaczne jest ze zgodą na przechowywanie oraz przetwarzanie podanych danych osobowych do celów realizacji i rozliczania transakcji. Dane osobowe Zamawiającego będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji złożonego zamówienia, w tym wystawienia faktury lub rachunku i prowadzenia sprawozdawczości finansowej. Dane te są poufne i nie będą ujawniane osobom trzecim. Klient może otrzymać informację handlowe i promocyjne drogą elektroniczną (email). Klient ma prawo do wglądu do własnych danych osobowych oraz ich poprawek, a także usunięcia z bazy danych. W tym celu należy wysłać wiadomość z określoną dyspozycją na adres e-mail: witold.wy@wp.pl
 5. W przypadku, gdy Kupujący posiada status konsumenta w rozumieniu art. 22 1 Kodeksu cywilnego do zasad sprzedaży Towarów w Księgarni Internetowej stosuje się, również w sytuacji, gdy nie wynika to wprost z brzmienia regulaminu, postanowienia ustawy z dnia 2 marca 2000 o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. nr 22, poz. 271 z późn. zm.).
 6. Niezależnie od innych przypadków wskazanych w treści niniejszego Regulaminu Wydawnictwo Jednoosobowe nie ponosi odpowiedzialności za:
  1. szkody spowodowane nieprawidłowym korzystaniem przez Kupującego ze Sklepu Internetowego i nieprawidłowym dokonywaniem zakupów;
  2. problemy w funkcjonowaniu Sklepu Internetowego, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Wydawnictwo przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć lub którym nie mogła zapobiec, w szczególności w przypadku problemów w funkcjonowaniu łączy telekomunikacyjnych oraz zdarzeń losowych o charakterze siły wyższej,
  3. korzystanie ze Sklepu Internetowego przez Kupującego niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu;
  4. utratę danych spowodowaną awarią sprzętu, systemu lub też innymi okolicznościami niezależnymi od Wydawnictwa.
 7. W przypadku, gdy Kupujący posiada status konsumenta w rozumieniu art. 22 1 Kodeksu cywilnego ograniczenia odpowiedzialności Wydawnictwa Jednoosobowego z tytułu zdarzeń opisanych w ust. 4 nie mają do niego zastosowania.
 8. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 9. Ewentualne spory powstałe między Kupującym niebędącym konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego a Wydawnictwem rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Wydawnictwa.
 10. Wydawnictwo zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. Zmiana regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Wydawnictwo, nie krótszym niż 7 dni od momentu udostępnienia na stronie Sklepu Internetowego zmienionego regulaminu. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień regulaminu.

INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

W przypadku zawarcia umowy na odległość (tj. poprzez stronę internetową witoldwyrwa.pl, lub za pomocą poczty elektronicznej), jeżeli jesteście Państwo konsumentami w rozumieniu kodeksu cywilnego, mają Państwo prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas Wydawnictwo o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia np. poprzez:

 • wysłanie wiadomości email z oświadczeniem na adres witold.wy@wp.pl,
 • przesłanie oświadczenia na papierze, w paczce, razem ze zwracanym towarem.

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną). Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. Zwracany towar prosimy odesłać na adres: Wydawnictwo Witold Wyrwa, os. Chrobrego 35/50, 60-681 Poznań z dopiskiem ‘ZWROT’.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.

Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba, że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie, w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany jeżeli odeślą Państwo rzecz przez upływem 14 dni. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania
rzeczy.

Reklamacje

Informujemy, że w przypadku zastrzeżeń co do zakupionego towaru, mogą Państwo skorzystać z uprawnień wynikających z rękojmi oraz – jeżeli gwarancja została udzielona – z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji.

Wszystkie towary oferowane w naszym sklepie internetowym są fabrycznie nowe oraz wolne od wad fizycznych i prawnych. Sklep jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).

Rękojmia

Ponosimy odpowiedzialność z tytułu rękojmi na zasadach określonych w kodeksie cywilnym. Wszelkich zgłoszeń z tytułu rękojmi możecie Państwo dokonywać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres witold.wy@wp.pl

W zgłoszeniu dokonywanym w ramach rękojmi prosimy o jednoznaczne określenie czego się Państwo domagacie oraz opisanie na czym polega zgłaszana wada (możliwe żądania to: wymiana, odstąpienie od umowy lub obniżenie ceny). Prosimy także o wysłanie na adres Wydawnictwo Witold Wyrwa os. Chrobrego 35/50, 60-681 Poznań, kwestionowanego towaru, gdyż bez niego nie jesteśmy w stanie odnieść się do zgłaszanej przez Państwa wady.

Do Państwa żądania ustosunkujemy się w terminie 14 dni, informując, czy je uznajemy czy nie. Brak odpowiedzi w tym terminie oznacza, że uznaliśmy Państwa roszczenie za uzasadnione.

W przypadku uznania przez nas Państwa roszczeń niezwłocznie przystąpimy do usunięcia wady w sposób przez Państwa określony.

W przypadku nie uznania przez nas Państwa żądań, przysługuje Państwu prawo skierowania sprawy do sądu lub też skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń (w tym zakresie możliwe jest np. skorzystanie z mediacji Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.